תנאי שירות

  1. כללי

   • CityPortal (להלן: “המפעיל“), הוא והבעלים והמפעיל של האתר www.raanana-city.co.il (להלן: “האתר”), התכנים המוצגים בו והשירות המוצע בו.
   • תנאי השימוש המפורטים בעמוד זה (להלן: “התנאים”) מסדירים את היחסים בין המפעיל לבין המשתמש באתר (להלן: “המשתמש”). השימוש באתר ו/או בתכניו מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן, ויבוצע בכפוף להם. יש לקרוא את התנאים בעיון רב, שכן האחריות המלאה להכרתם והשימוש בשירות לפיהם חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
   • במסגרת התנאים “משתמש” – לרבות כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו; “המפעיל” – לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו וכל מי מטעמו;
   • גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים כלשהם המוצעים באתר מבטאים ומהווים הסכמה מלאה, בלתי מסויגת ובלתי חוזרת לתנאים. בעצם השימוש באתר, מוותר המשתמש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או המפעיל ו/או מי מטעמו, בגין ובקשר עם התנאים, ומתחייב לפעול על פי התנאים ככתבם וכלשונם.
   • במקרה של סירוב ו/או הסתייגות מאילו מן התנאים, אין לעשות כל שימוש באתר.
   • המפעיל רשאי לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר. המפעיל ממליץ למשתמש לשוב ולעיין בתקנון מפעם לפעם, בכדי להתעדכן בשינויים.
   • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים.
   • האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש.
   • אין לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם בו, ללא אישורו מראש ובכתב של המפעיל.
  2. השימוש באתר

   • השימוש באתר נועד לצרכיו האישיים של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או עסקי.
   • השימוש באתר כפוף למגבלות על פי דין, ואין לעשות באתר שימוש לצורך ביצוע, במישרין או בעקיפין, של מעשה או פעולה האסורים על פי דין.
   • המפעיל יהיה רשאי לחסום משתמש אשר ישתמש באתר בניגוד לתנאים אלה, ובכפוף לכל דין למסור את פרטיו לרשויות המוסמכות.
   • המשתמש יפצה וישפה את המפעיל מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו למפעיל ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לשימוש באתר ו/או לשירותים בניגוד לתנאים, וזאת לפי דרישתו הראשונה של המפעיל, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי המפעיל בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.
  3. רישום

   • תהליך ההצטרפות לאתר ו/או קבלת אילו מהשירותים באתר עשוי להיות מותנה ברישום ובמסירת פרטי המשתמש לרבות שמו, כתובתו ופרטי התקשרות.
   • המשתמש מתחייב לספק בעת הרישום פרטים מלאים ומדויקים, ולעדכן את המפעיל אודות כל שינוי בהם.
   • אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו.
   • המפעיל רשאי, לפי שיקול דעתו, שלא לאשר ו/או למחוק שם משתמש אשר הוא סבור כי הוא אינו הולם, כי הוא עלול להטעות ו/או לפגוע.
   • חשבון המשתמש באתר הוא אישי, והמשתמש מתחייב לשמור בסודיות את שם המשתמש ואת הסיסמה שניתנו לו ו/או נבחרו על ידו בעת הרישום לאתר. המשתמש יישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמה, אף אם נעשה ללא אישור. המפעיל לא יישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במשתמש הרשום.
 1. פרסום תכני הגולשים

  • המפעיל רשאי, לפי שיקול דעתו, להציע מפעם לפעם לגולשים שירותי פרסום שונים באתר, כדוגמת פרסום מודעות דרושים, בעלי מקצוע, אוכל, חנויות, מודעות לוח ועוד.
  • הפרסום באתר עשוי להיות בתשלום, לפי שיקול דעתו של המפעיל.
  • במקרה של פרסום מודעה ו/או תוכן כלשהם באתר, מתחייב המשתמש כדלקמן:

   • כי הוא רשאי לפרסם את המודעה ו/או התוכן האמורים, וכי אין כל מניעה על פי כל דין לפרסום האמור.
   • כי הפרטים המפורסמים על ידו נכונים, מלאים ומדויקים.
   • כי יעדכן את הפרטים המפורסמים מיד כשיחול בהם שינוי.
   • כי יפעל להורדת הפרסום מיד כאשר לא יהיה בו צורך.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי המפעיל יהיה רשאי שלא לפרסם ו/או למחוק כל פרסום באתר, לפי שיקול דעתו, מכל סיבה שהיא, ומבלי שיהיה עליו להודיע על כך למשתמש ו/או להציג בפניו כל נימוק.
 2. רשימת דיוור והודעות בדחיפה (Push Notifications)

  • המפעיל עשוי להציע למשתמשים להצטרף לרשימות דיוור לקבלת עדכונים בדוא”ל או במסרונים בנושאים שונים. במקרה של הפעלת רשימות דיוור כאמור, המשתמש רשאי (אך לא חייב) לבקש להצטרף לרשימות אלה.
  • לצורך הצטרפות לרשימת הדיוור כאמור, מתחייב המשתמש למסור כתובת דוא”ל עדכנית, וכן פרטי התקשרות אחרים לפי העניין והצורך.
  • בהצטרפותו לרשימת הדיוור, מאשר המשתמש הסכמתו לקבלת דבר פרסומת, כהגדרת המונח על פי חוק, לרבות בנוגע לשירותי המפעיל וכן לשיתופי פעולה של המפעיל עם צדדים שלישיים.
  • ידוע למשתמש ומוסכם עליו מפורשות, כי לצורך שיגור הודעות הדוא”ל ו/או מסרונים למשתמשים שהצטרפו לרשימת הדיוור, רשאי המפעיל להסתייע בשירותם של צדדים שלישיים, ובכלל זאת למסור לאותם צדדים שלישיים את פרטי ההתקשרות שמסר המשתמש לצורך הצטרפותו לרשימת הדיוור.
  • המשתמש מוותר על כל טענה ופוטר בזאת את המפעיל מכל אחריות לשימוש שלא כדין שיבצעו צדדים שלישיים כאמור בפרטי ההתקשרות שנמסרו להם על ידי המפעיל.
  • משתמש שנרשם לרשימת הדיוור יהיה רשאי להודיע למפעיל בכל עת אודות רצונו שלא להיכלל עוד ברשימת הדיוור, והמפעיל יפעל למחיקתו מרשימת הדיוור בתוך 5 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בידו ההודעה כאמור. במקרה של שימוש בשירותי צדדים שלישיים לצורך ביצוע הדיוור, המפעיל ימסור לאותם צדדים שלישיים בתוך 5 ימים הודעה ודרישה למחוק את המשתמש מרשימת הדיוור, אך לא יישא בכל אחריות אם הדבר לא יבוצע ו/או יבוצע באיחור מסיבות שאינן תלויות במפעיל.
  • נוסף על האמור, המפעיל יהיה רשאי מפעם לפעם להעביר למשתמש מידע והצעות בנושאים שונים, לרבות נושאים שיווקיים, באמצעות “הודעות דחיפה” (Push Notifications). מידע כאמור יועבר רק למשתמש שנתן לכך הסכמתו באתר או באפליקציה, והמשתמש יהיה רשאי לבטל את הסכמתו ולבטל את ההרשאה להודעות דחיפה, בכל עת.
 3. התכנים

  • רשימת התכנים שיפורסמו באתר תיקבע מפעם לפעם על ידי המפעיל, לפי שיקול דעתו.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעיל יהיה רשאי לקבוע ו/או לשנות ו/או לעדכן, לפי שיקול דעתו וללא כל הודעה מוקדמת, את התכנים, סוגם ואופיים.
  • במסגרת התכנים, עשוי המפעיל לפרסם מידע כללי, חדשות, כתבות בנושאים שונים, טורי דעה, שירותים ומוצרים המוצעים על ידי צדדים שלישיים וכן מודעות ופרסומים שיועלו על ידי משתמשי האתר (להלן יחדיו “התוכן”).
  • באתר עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אתרים אלו אינם נמצאים בבעלות מפעיל ולכן המפעיל אינו ערב לתוכנם, אמינותם ולחוקיותם. כמו כן, המפעיל אינו מתחייב כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • המפעיל אינו אחראי לאתרים המכילים קישור לאתר זה או לתכנים שבאתרים אליהם מופיע קישור באתר זה ולתנאי השימוש בהם. בהתאם לכך, המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות עוגמת נפש וכיו”ב, שייגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכנם ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים אלו.
  • מובהר בזאת כי המפעיל אינו אחראי לטיבו או לנכונותו של התוכן, ובכלל זאת לטיבם ואיכותם של השירותים המוצעים או המפורסמים באתר. בנוסף, חלק מהמידע המוצג באתר נמסר למפעיל על ידי צדדים שלישיים, והוא מוצג באתר as-is מבלי שלמפעיל תהיה כל אחריות בקשר עמו.
  • בכלל האמור מובהר, כי הכתבות, החדשות וטורי הדעה שיפורסמו באתר אינם משקפים בהכרח את עמדותיו של המפעיל, והמפעיל לא יישא בכל אחריות בגין ובקשר עמם.
  • על המשתמש חלה החובה לוודא ולאמת באחריותו את התוכן המפורסם באתר, בכל מקרה של שימוש בו. המשתמש לא יהיה רשאי להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם התוכן המפורסם באתר, לרבות כל טענת הסתמכות.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל עשוי לפרסם באתר, מפעם לפעם וכשירות לציבור, את פרטי הקשר של בעלי מקצוע וגופים שונים בתחום. אדם או גוף שאינו מעוניין שפרטי הקשר עמו יופיעו באתר, מכל סיבה שהיא, רשאי להודיע על כך למפעיל באמצעות דף “צור קשר”, או במייל [email protected], והמפעיל יפעל להסרת המידע הקשור למבקש בתוך זמן סביר.
 4. קניין רוחני

  • זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירות הן של המפעיל, או של צדדים שלישיים שהעניקו למפעיל הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, המפעיל הוא הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני משתמשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן – “המידע“). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת המפעיל.
 5. הגבלת אחריות

  • המפעיל לא יהיה אחראי לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.
  • המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא, שנגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בגין ובקשר עם שימוש במידע המפורסם באתר, לרבות רכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר.
  • בכלל זאת, לא יישא המפעיל בכל נזק בגין ובקשר עם תקלות באתר ו/או תקלות תקשורת וכן בכל מקרה של כוח עליון.
  • המפעיל, לרבות כל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע ו/או בגין תקלות באתר ו/או בתוכנה ו/או בחומרה, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
  • המפעיל יפעל להגנה על תכני האתר ולאבטחת פרטי המשתמשים, אך יחד עם זאת אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המפעיל או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל המפעיל, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
  • המפעיל מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את המפעיל מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

פרסום שירותי צדדים שלישיים

 • המפעיל יהיה רשאי לפרסם ו/או למכור שטחי פרסום באתר לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתו.
 • המפעיל אינו אחראי לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע”י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע”י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. המפעיל אינו עורך ו/או מפקח על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינו אחראי לתכנים המופיעים בהם. כן מובהר, כי נוכח אופיו של שוק הפרסום באינטרנט יתכנו מקרים בהם המפעיל אינו מודע לתוכנה של פרסומת שהוצגה בפועל ביחידת הקצה של המשתמש.
 • עם זאת, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתו הבלעדי, אם זו תימצא פוגעת, וככל שביכולתו לעשות כן.
 • כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 • היה והמשתמש יתקשר עם גורמים שלישיים המפורסמים במסגרת מתן השירות, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין הגורמים השלישיים, והמפעיל לא יהא צד להתקשרות. המפעיל אינו אחראי בשום דרך, ולא יישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
 • לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי המפעיל בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד המפעיל ו/או כנגד מי מטעמו.
 • פרסום תכני משתמשים או הצבת קישור באתר על ידי המפעיל לא תתפרש כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של המפעיל לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 • המפעיל אינה אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או קשור, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעיל פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 • היה והמפעיל ניסה מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על המפעיל.
 1. הגנת הפרטיות

  • הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהמפעיל יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. המפעיל רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של המפעיל.
  • בנוסף, שימוש באתר מהווה הסכמה בלתי חוזרת מצד המשתמש לכך שהמפעיל רשאי יהיה להשתמש במידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותו.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות המשתמשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש וכל מידע הנוגע לשימוש שהמשתמש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין המפעיל, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע”י המשתמש, ו/או במקרה שהמפעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלו או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של המפעיל עם צד שלישי כלשהו.
 2. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז מרכז.

נגישות